Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Ngày 23 tháng 04, 2015

Ngày 13/6/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN).

Ngày 13/6/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN)

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN gồm 03 chương 14 điều quy định cụ thể điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dưới hình thức tổ chức KH&CN (sau đây viết tắt là tổ chức trung gian), được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thành lập hoặc tham gia thành lập, vận hành, quản lý các loại hình tổ chức trung gian: Sàn giao dịch công nghệ; Trung tâm giao dịch công nghệ; Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ; Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ; Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo; Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

Thông tư quy định cụ thể từ chức năng đến điều kiện thành lập, hoạt động các tổ chức trung gian nêu trên. Trong đó, Thông tư xác định rõ các tổ chức trung gian phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật, phải bảo đảm duy trì điều kiện trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, tại Điều 4 Thông tư nêu rõ điều kiện chung, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức trung gian được thực hiện theo quy định về thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ và Thông tư 03/2014/TT-BKHCN. Đồng thời, thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức trung gian được thực thiện theo quy định tại Điều 12 Luật KH&CN và Điều 5 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN thuộc Bộ KH&CN, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố là nơi tiếp nhận Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức trung gian. Và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN là cơ quan thẩm định và có ý kiến về các điều kiện theo quy định.

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014. Nếu tổ chức trung gian đã được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định, trong thời hạn 06 tháng.

Nguồn: Bộ Khoa học Công nghệ

Các tin cùng chuyên mục

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016